Exakt Prosjektering As

Dokumentasjon og konsept

ET GJENNOMTENKT

BRANNKONSEPT

På bakgrunn av en idé fra arkitekt eller tiltakshaver/byggherre utarbeider rådgivende branningeniør en prosjektering der alle krav til brannmotstand, brennbarhet, rømningsveier, inndeling, barrierer, slokningsutstyr osv. angis for å imøtekomme myndighetenes krav til bygningen.
Brannkonseptet består av tegninger og beskrivelser av bygningens branntekniske hovedutforming, samt verifisering av at hovedutformingen tilfredsstiller forskriftskravene. Brannsikkerhetsstrategien må være oversiktlig og lett tilgjengelig for myndighetene og uavhengige kontrollører. Det er viktig å få klart fram alle antakelser og forutsetninger for det konseptet som er valgt, både når man følger veiledningen til TEK17 og når man velger å dokumentere brannsikkerheten utførlig.

Brannprosjekteringen må være distribuert til ansvarlig søker slik at den kan tjene som underlag for søknad om rammetillatelse. Ansvarlig søker har ansvaret for å distribuere brannsikkerhetsstrategien til de ansvarlige prosjekterende, som må ta hensyn til de branntekniske rammebetingelsene i den videre detaljprosjekteringen. Under har vi prøvd å forklare noen av forholdene det må redegjøres for i et brannkonsept.

SÆRSKILT

BRANNOBJEKT

Særskilte brannobjekter er brannobjekter som er omfattet av brann- og eksplosjonsvernlovens paragraf 13. Enkelt fortalt er særskilte brannobjekter de objektene hvor det er fare for tap av mange liv, objekter med særskilt brannfare hvor brann vil kunne ha store konsekvenser for samfunnet samt objekter som regnes som viktige i et kulturhistorisk perspektiv.

HVEM HAR ANSVARET OG

HVILKE KRAV STILLES?

Det er eier av de ulike objektene som har ansvaret for at kravene som fremkommer i lov og forskrift etterfølges. Hvilke krav som gjelder for de ulike objektene avhenger av om det er et særskilt brannobjekt eller ikke. Eier av et objekt kan ikke fraskrive seg sine forpliktelser gjennom avtale. Det betyr for eksempel at eier ikke kan fraskrive seg ansvaret ved å henvise til leietakere eller brannvernleder.

BRANNKONSEPT – PRESENTASJON AV

BRANNTEKNISKE FORHOLD

Et brannkonsept skal på en systematisk og oversiktlig måte vurdere alle relevante branntekniske forhold ved bygningen. Brannkonseptet bør bestå av en egen rapport vedlagt branntekniske tegninger.

Forutsetningene for den brannteknisk vurderingen av prosjektet må være fastlagt, beskrevet og om nødvendig begrunnet. Hovedpunktene er:

 • Beskrivelse av virksomheten
 • Forutsatt antall personer i bygningen
 • Plassering i risikoklasse
 • Oversikt over arealer og antall etasjer
 • Brannklasse
 • Brannenergi i bygningen og i løs innredning
 • Forutsatt innsats fra brannvesen

I bygninger beregnet for mange personer og bygninger i risikoklasse 5 og 6 skal det være:

 • Brannplan, som viser rømningsveier, slokkeutstyr mv.
 • Merking av utstyr og utganger
 • Ledesystem
 • Nødlys for trygg avslutning av aktiviteter og trygg evakuering

Det er tilstrekkelig å beskrive hovedtrekkene i brannkonseptet. Beskrivelsen bør redigeres i overensstemmelse med delområdene i TEK17. Delområdene er:

 • Bæreevne og stabilitet ved brann og eksplosjon
 • Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk
 • Tilrettelegging for rømning og redning
 • Tilrettelegging for slokking

BRANNDOKUMENTASJON

Hvem som skal ha branndokumentasjon fremkommer i forskrift om brannforebyggende tiltak og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Disse forskriftene går også under navnene forebyggendeforskriften og internkontrollforskriften.
Kort fortalt gjelder kravet om branndokumentasjon for alle brannobjekter. Dersom du har et særskilt brannobjekt er kravene noe strengere.
Definisjon av brannobjekt fra forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn:
Enhver bygning, konstruksjon, anlegg, opplag, tunnel, virksomhet, område m.m. hvor brann kan oppstå og true liv, helse, miljø eller materielle verdier.

I og med at kravene til branndokumentasjon også er knyttet mot internkontrollforskriften vil kravene gjelde for de som driver virksomhet. Det betyr at man ikke trenger branndokumentasjon for sin egen bolig.

OPPDATERT BRANNDOKUMENTASJON

ER VERDIFULLT

Det er mange gode grunner til å stille krav til branndokumentasjonen på de objektene eier og eventuelt vurderer å overta. Det økonomiske er blant de faktorene som man definitivt bør ha i betraktning ved vurdering av branndokumentasjonen i de ulike objektene. Det kan fort bli kostbart dersom man oppdager at man har overtatt et brannobjekt hvor det kreves større oppgraderinger i brannalarmanlegg, sprinkleranlegg eller kanskje ombygginger for at objektet skal tilfredsstille de branntekniske krav.

For nybygg vil noe av dokumentasjonen knyttet til brannsikkerhet inngå som en del av den FDV-dokumentasjonen man skal få overlevert i forbindelse med overtakelse av objektet. Denne dokumentasjonen er veldig ofte ikke tilpasset den videre driftsfasen for objektet. Det kan derfor være lurt å stille krav til denne dokumentasjonen i en tidlig fase ved nybygg. Blant den dokumentasjonen som det kan være lurt å se etter ved overtakelse av bygg finner vi branntekniske tegninger, brannstrategi, ferdigattest, tilsynsrapporter, branntekniske tilstandsvurderinger.

HAR DERE BEHOV FOR VÅRE TJENESTER TIL DERES PROSJEKT?

En brannteknisk rådgiver bør engasjeres så tidlig som mulig i planleggingsfasen – fortrinnsvis mens prosjektet er på skissestadiet. Ta gjerne kontakt for en hyggelig og uforpliktende prat dersom du har spørsmål.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle